מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

מסמך זה מהווה את מדיניות הפרטיות שלנו, חברת פיזיקל טכנולוגיות בע”מ (להלן: "הארגון") בקשר לשימוש במוצריה.

אנו, פיזיקל טכנולוגיות בע”מ המפעילה את אתר ומערכת Fizikal on-line ומערכת Easy-Shape (להלן: " Fizikal " ו/או Easy-Shape ו/או EZ shape ו/או "המערכת") מכבדים את פרטיותך, ומתחייבים כלפיך לקיים את המדיניות המפורטת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מטרת המדיניות היא להסביר כיצד פועלת המערכת בכל הקשור לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת המערכת במידע, הנמסר לה על-ידך או הנאסף על-ידה בעת השימוש בה.

ככלל, סוגי המידע שנאסף והעיבוד שנבצע בו תלויים בסוג הקשר שלנו איתך. אנו מכבדים את פרטיותך, אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות על מנת לממש את המטרות המפורטות להלן, ובכלל זה על מנת לספק את שירותנו ואת המוצרים שלנו ועל מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו מכוח חוק זה.

במידה ואינך מעוניין למסור מידע, או שאינך מסכים לתנאים אלו, ככלל, לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל לקבל מאתנו שירותים מסוימים או לרכוש מוצרים מסוימים.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש של האתר ו/או האפליקציה ו/או מערכת הניהול.

הארגון רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר ו/או באפליקציה. שימושך באתר ו/או באפליקציה לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

אנא קרא בעיון מסמך זה ופנה אלינו בכל שאלה בנושא.

איזה מידע אישי אנו אוספים?

השימוש בשירותים המוצעים על ידינו מצריך, ברוב המקרים, הרשמה מראש. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך, תידרש אתה כמשתמש במערכת, למסור מידע אישי, ונתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות המבוקש. המידע הנאסף הוא מידע בהקשר לאספקת השירותים והמוצרים שלנו.

מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך עמנו, ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות; סיסמאות; מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה; וכיוצ"ב;

הארגון ישמור את המידע אשר יצטבר אודותיך במאגרי המידע אותם הוא מחזיק, כפי שיפורט להלן.

שמירת המידע

הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותי הארגון ישמרו ויאובטחו. הארגון רשאי לעשות שימוש במידע שייאסף בין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על ידי המשתמשים, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלהם בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על ידם; התאמה והצעה של מוצרי ושירותי הארגון; מתן שירות וטיפול שוטף לגבי מוצרי הארגון, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד תכנים שיווקיים באתר ו/או באפליקציה, באתרים מקושרים ובאמצעי מדיה ותקשורת אחרים, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים והתכנים המוצעים או מוצגים או ניתנים באתר או באמצעותו ו/או באמצעות האפליקציה, וכן, מידע על מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף איתנו, כולל מידע מותאם אישית, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"), וכן לצורך התגוננות משפטית וטיפול בתלונות, תביעות ופניות;

ייתכן שחלק מהמידע שיידרש מידי המשתמש ו/או ייאסף אודותיו מתבקש על פי חובה שבדין, חוקית ו/או רגולטורית, ומסירת סוגי מידע מסוימים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות במסגרת ביצוע פעולות מסוימות באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש בו. המשתמש מאשר כי מסירת המידע לארגון ו/או באמצעותו הינה על אחריותו בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הארגון בנושא.

מערכות הארגון משמשות גופים עסקיים (כגון מועדוני ספורט, חדרי כושר, סטודיו וכדומה). יתכן כי על בסיס מודל ההתקשרות שלך מול אותו גוף עסקי, נתוניך ישמרו במאגרי המידע שלו ובאחריותו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הארגון אחראי על אבטחת המידע באפליקציה ועל אבטחת המידע בתעבורה (מהאפליקציה לשרתי האחסון של בסיסי הנתונים של הגוף העסקי). במקרים אלו, יש לפנות לאותו גוף עסקי לצורך קבלת מדיניות הפרטיות שלו.

על אף האמור לעיל, במסגרת התקשרותך כלקוח שלנו או של גוף עסקי כלשהו העושה שימוש במערכת, אנו עשויים לאסוף פרטים רלוונטיים אודותיך אשר יאספו כחלק מהשימוש באפליקציה/אתר שלנו כמפורט בפרק "דרכי איסוף ושימוש במידע" במסמך זה.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת, הינו נכון, אמיתי ומדויק וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, ובכל מקרה תהא האחריות למסירת מידע זה על המשתמש בלבד.

המידע אשר מסר המשתמש, אף במצב 'אורח', וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או אגב השימוש בהם, ישמרו אף הם, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות שפורטו לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע גם לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית המשתמש, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע למטרות אלו על ידי הארגון ו/או מי מטעמו.

דרכי איסוף ושימוש במידע

הארגון רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר ע"י המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר ו/או את האפליקציה, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לשירותים המוצעים על ידי הארגון ו/או מי מטעמו ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לארגון שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, הארגון רשאי לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות בלבד. מובהר, כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

כמו-כן, הארגון רשאי לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת האתר ו/או האפליקציה; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או חלק מהמשתמשים; להתאים תכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר ו/או באפליקציה בהתאם לסיווג המשתמש שלך ובהתאם לתכנים אשר עשויים לדעתנו לעניין אותך;

למען הסר ספק, מובהר כי כל האמור לעיל בא להוסיף על השימוש שרשאי הארגון לעשות במידע השמור האמורי לעיל, ובהתאם לאמור בפרק "שמירת המידע" לעיל.

האתר ו/או האפליקציה משתמשים בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באתר ו/או באפליקציה ושיפור חווית הגלישה. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות המשתמשים ואודות שימושם באתר ו/או באפליקציה. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר ו/או לאפליקציה, זמני ואופני השימוש באתר ו/או באפליקציה, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ו/או באפליקציה.

בנוסף, האתר ו/או האפליקציה משתמש בעוגיות (cookies) (להלן: "עוגיות") ובאמצעים טכנולוגיים אחרים ודומים, לצורך תפעולו התקין והשוטף, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או את האפליקציה להעדפות אישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, ולצרכי אבטחת מידע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן/אפליקציה ואילו אחרות נשמרות גם אחרי סגירת הדפדפן/אפליקציה. העוגיות מכילות מידע מגוון אשר עשוי לכלול, בין השאר, את הפרטים הבאים: משך הזמן ששהה בהם באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגיע אליהם, מדורים ומידע אשר המשתמש ביקש לראות בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, הדפים בהם ביקר המשתמש וכו'. כמו-כן, יתכן והעוגיות אף ישמרו מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. לתשומת ליבך, במקרה של  מחיקת או חסימת העוגיות האמורות, ייתכן כי חלק משירותי האתר ו/או משירותי האפליקציה או כולם לא יפעלו באופן תקין או כלל.

למי מועבר המידע

הארגון ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת , לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

אם התקבלה דרישה מצד המשתמש או בהסכמתו המפורשת או לשם קבלת שירות מהאתר ו/או האפליקציה או דרכם;

לצורך העברתם לספקי מוצרים ו/או שירותים שונים על מנת להשלים פעולה יזומה לבקשתו של המשתמש באתר ו/או באפליקציה או באתרי האינטרנט.

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית לארגון;

בשל צו שיפוטי המורה לארגון למסור את המידע לצדדים שלישיים;

בשל כל מחלוקת, דרישה, טענה, תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין הארגון ו/או מי מטעמו;

לצורך העברתם לספקים שונים לצורך אספקת השירותים השונים הניתנים על ידי הארגון וזאת בכפוף לנקיטת אמצעי אבטחת מידע מקובלים;

בכל מקרה בו יסבור הארגון, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של הארגון, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעת הארגון המלא והבלעדי;

במקרה בו העביר ו/או המחה הארגון לצד שלישי את פעילותו ו/או את זכויותיו וחובותיו כלפי המשתמש לצדדים שלישיים ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

הארגון פועל על מנת להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ו/או האפליקציה ולקוחותיו, וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מקובלות. ידוע למשתמש, כי הארגון מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מתאימים למניעת חדירה לאתר ו/או לאפליקציה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם הארגון אינו יכול למנוע אותם באופן מוחלט.

הארגון משתמש באמצעי הגנה והצפנה אשר נועדו להבטחת זרימת מידע מוצפנת בין ציוד הקצה של המשתמש לבין שרתי האתר ו/או האפליקציה.

הארגון עושה מאמצים ליישום אמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים על מנת לאבטח את האתר ו/או את האפליקציה, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס, או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או בלתי מורשים. כמו-כן, הארגון נוקט באמצעים סבירים להגנה על האתר ו/או על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולם, בין היתר, כדי להגן על האתר ו/או על האפליקציה ועל תוכנם מפני חדירות, פרצות ו/או האזנות בלתי מורשות.

עם זאת, הארגון מבהיר, כי במקרים אשר אינם בשליטתו ו/או נובעים מכח עליון, הוא אינו מתחייב כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או האפליקציה ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למידע השמור ו/או למערכות של הארגון, וכי ידוע למשתמש שהארגון לא יישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

שמירה על פרטים אישיים של המשתמש

פרטי הזיהוי שלך לצורך הזדהות באתר ו/או באפליקציה הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים ואין למסור אותם לגורמים זרים. כמו-כן, יש להיזהר מהודעות דואר אלקטרוניות מזויפות, הנשלחות כביכול מטעם הארגון או מגורם מוכר אחר, אשר מבקשות מהמשתמש להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך הודעה, ולמסור או לעדכן את פרטי הזיהוי שלו (סיסמאות, פרטים אישיים וכו') תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון, כגון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכו'.

זכות עיון במידע תיקונו ויצירת קשר בנושא פרטיות

על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין במידע השמור אודותיך ואף לבקש מהארגון לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, או בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא פנה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@fizikal.co.il. בתכתובת יש לכלול את פרטיך המלאים ליצירת קשר.

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לשני המינים כאחד.